Kudryavtseva, S. S., Shinkevich, A. I., Sirazetdinov, R. M., Volov, V. T., Yusupova, G. F., Torkunova, J. V., Khairullina, E. R., Klimova, N. V., & Litvin, I. Y. (2015). A Design of Innovative Development in the Industrial Types of Economic Activity. International Review of Management and Marketing, 5(4), 265–270. Retrieved from https://econjournals.com/index.php/irmm/article/view/1666