(1)
Basyuk, A. S.; Anisimov, A. Y.; Prokhorova, V. V.; Kolomyts, O. N.; Shutilov, F. V. Administration Management in the Innovation Cluster. IRMM 2016, 6, 180-184.