(1)
Nosova, S. S.; Mackulyak, I. D.; Lyubimtseva, S. V.; Askerov, P. F.; Shkalaberda, L. I.; Aliev, U. T. New Management Model of Modern Russian Economy: Regional Aspect. IRMM 2016, 6, 21-26.