(1)
Glisin, F. F.; Kaluzhnyi, V. V.; Melnik, P. B.; Shchepanskiy, S. B. Criteria for Evaluation and Planning of Science Foundation Activity. IRMM 2016, 6, 190-194.