(1)
Nekrasova, M. L.; Vronskaya, M. V.; Demin, S. S.; Zainasheva, Z. G.; Sharipova, V. V.; Khannanova, T. R.; Tkachev, S. V. International Experience of Ensuring the Competitiveness of Regional Economies With Instrumental Functions of the Cluster Approach. IRMM 2016, 6, 73-77.