(1)
Pugacheva, N. B.; Ezhov, S. G.; Kozhanov, I. V.; Kozhanova, M. B.; Ogorodnikova, S. V.; Oshaev, A. G.; Timonin, A. I.; Goloshumova, G. S. The Model of Self-Realization Readiness Formation of Research Universities Students in the Process of Civic Education. IRMM 2016, 6, 128-133.