(1)
Bolshakov, S. N.; Mikhalchenkova, N. A.; Istikhovsaya, M. D.; Bolshakova, Y. M. The Mediatization of Socially Important Issues and the Dynamics of Civil Society. IRMM 2015, 5, 79-84.