(1)
Nikonov, S. B.; Baichik, A. V.; Zaprudina, R. V.; Labush, N. S.; Smolyarova, A. S. Noopolitics and Information Network Systems. IRMM 2015, 5, 44-48.