[1]
J. V. Lyshchikova, A. V. Orlova, Y. V. Nikulina, and Y. I. Anokhin, “Regional Resources Capitalization: Theoretical and Methodological Basis”, IJEFI, vol. 6, no. 4, pp. 1684–1689, Oct. 2016.