Kudryavtseva, Svetlana S., Alexey I. Shinkevich, Adeliya V. Pavlova, Alexey D. Chudnovskiy, Aleksandra N. Nikolayeva, Gulnara R. Garipova, Farida Kh. Doronina, and Izida I. Ishmuradova. 2016. “Econometric Methods for Evaluating of Open National Innovative Systems”. International Journal of Economics and Financial Issues 6 (2):640-45. https://econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/2108.