(1)
Lyshchikova, J. V.; Orlova, A. V.; Nikulina, Y. V.; Anokhin, Y. I. Regional Resources Capitalization: Theoretical and Methodological Basis. IJEFI 2016, 6, 1684-1689.