(1)
Kudryavtseva, S. S.; Shinkevich, A. I.; Pavlova, A. V.; Chudnovskiy, A. D.; Nikolayeva, A. N.; Garipova, G. R.; Doronina, F. K.; Ishmuradova, I. I. Econometric Methods for Evaluating of Open National Innovative Systems. IJEFI 2016, 6, 640-645.