(1)
Shinkevich, M. V.; Shinkevich, A. I.; Chudnovskiy, A. D.; Lushchik, I. V.; Kaigorodova, G. N.; Ishmuradova, I. I.; Bashkirtseva, S. A.; Marfina, L. V.; Zhuravleva, T. A. Formalization of Sustainable Innovative Development Process in the Model of Innovations Diffusion. IJEFI 2016, 6, 179-184.