(1)
Shehovtseva, L. S.; Chernyshkov, P. P. Objectives and Institutions of Regional Development: Interdisciplinary Methodology. IJEFI 2015, 5, 19-24.