[1]
Shinkevich, M.V., Shinkevich, A.I., Chudnovskiy, A.D., Lushchik, I.V., Kaigorodova, G.N., Ishmuradova, I.I., Bashkirtseva, S.A., Marfina, L.V. and Zhuravleva, T.A. 2016. Formalization of Sustainable Innovative Development Process in the Model of Innovations Diffusion. International Journal of Economics and Financial Issues. 6, 1 (Jan. 2016), 179–184.