(1)
Rodionova, I. A.; Chernyaev, M. V.; Korenevskaya, A. V. Energy Safety and Innovative Development of the BRICS States. IJEEP 2017, 7, 216-224.